ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Lider Kuruluş)

Ankara Üniversitesi, büyük önder Atatürk tarafından kurulan, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder.

Türkiye’nin en büyük üniversitesi olan Ankara Üniversitesine bağlı 16 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuarı’nda ön lisans ve lisans eğitimi; 13 enstitü ile lisansüstü eğitim sürdürülmektedir. Ayrıca 37 araştırma ve uygulama merkezi vardır. 42 ön lisans, 109 lisans ve 536 lisansüstü programıyla çok geniş bir yelpazeye sahip olan üniversitede,  2014 yılı sonu itibarıyla  yaklaşık 61 000 öğrenci (lisans ve lisansüstü öğrencisi) eğitim-öğrenim görmektedir. Üniversitemizde isteyen öğrenciler için ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.  Yaklaşık 2000 öğretim üyesi bulunan Ankara Üniversitesi’nde  1.697 öğretim elemanı çalışmaktadır. Ayrıca Ankara Üniversitesi’nde 5.687 idari personel görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesinin 1980’li yıllardan beri, yurt dışı üniversitelerle iş birliği artmıştır. Halihazırda imzalanan protokol ve ikili anlaşmayla büyük kısmını Avrupa üniversitelerinin oluşturduğu yaklaşık 600 üniversite ile işbirliği devam etmektedir.  Pek çok uluslarararası kuruluşun (örneğin Uluslararası Üniversiteler Birliği,  Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı vb.) üyesidir.

PROJE  ORTAKLARI (PROJECT PARTNERS)

ETNOĞRAFYA MÜZESI

Ankara Etnografya Müzesi, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk’ün direktifi ile planlanan ve kurulan ilk müzesidir. Binanın mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu Cumhuriyetin ilk dönem mimarlarının en değerlilerindendir. Etnografya Müzesi’nin mimarisi İlkçağ’dan Cumhuriyet’e kadar geçen dönemlerden karakteristik özellikler taşımaktadır. Müze, 1930’da halka açılmış ve 1938 Kasım ayında Müzenin iç avlusu, Atatürk için geçici kabir olarak ayrılıncaya kadar açık kalmıştır. Bu süre içinde Müzedeki çalışmalar sürdürülmüş, 14.11.1956 tarihinde Uluslararası Müzeler Haftası nedeniyle gerekli değişiklikler yapılarak, tekrar halkın ziyaretine açılmıştır.

Etnografya Müzesi’nde Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş zengin bir halk giysileri ve süs eşyaları koleksiyonu ile birlikte Osmanlı el yazması sanatının, Türk cam ve çini sanatının, maden sanatının ve ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri bulunmaktadır. Müze aynı zamanda Uşak, Bergama, Kula, Milas, Lâdik, Karaman, Niğde ve Kırşehir yörelerine ait halı ve kilim koleksiyonuna sahiptir. Müzenin ayrıca Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi de bulunmaktadır.

EURO-INNOVANET

Euro-Innovanet  merkezi Roma’da bulunan özel bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Politika karar alma süreçlerini destekleyen yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamaların geliştirilmesi için çalışır. Üstlendiği misyonu üst düzey araştırmacıları ve danışmanları ile bilimsel ve mesleki deneyimi aracılığıyla sürdürür.

Euro Innovanet’in Avrupa Birliği projelerinde özellikle mesleki eğitim ve öğretim, rehberlik, işgücü piyasası, yerel kalkınma ve benzeri konularda çok büyük bir tecrübeye sahiptir. Ayrıca, müzeler, kültürel varlıklar, eğitim kursları organizasyonu ve profesyonel rehberlik alanlarında da uzun yıllara dayanan güçlü bir deneyime de sahiptir.

Euro Innovanet, uluslararası ortaklar, yerel yönetimler, üniversiteler, mesleki eğitim sağlayıcıları ve sektörel düzeyde sosyal ortaklarla birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

IRONBRİDGE GORGE MUSEUM TRUST

Ironbridge Gorge Museum Trust 1967 yılında koruma ve eğitim amacıyla kurulmuştur.  36 anıt ve bina, bir araştırma kütüphanesi, bir turizm bilgi merkezi, iki gençlik yurdu, arkeolojik alan, tarihi ormanlık, konutlar, iki şapel ve iki mezara ilaveten 10 müzeden oluşmaktadır.

Ironbridge Gorge dünya çapında Sanayi Devrimi’nin doğum yeri olarak bilinir. 1986 yılında Dünya Mirası ilan edilmiştir. Ironbridge Gorge Museum Trust, sanat ve sanayi devrimine ilişkin hatıra, dekoratif seramik ve demir içeren çeşitli bir yelpazede sahip olduğu tüm koleksiyonu ile ulusal öneme sahip ayrıcalıklı bir konumdadır.

200’den fazla kişiye istihdam olanağı sağlayan Ironbridge Gorge Museum Trust dünyanın en büyük ve bağımsız müzeler topluluğudur. Bölgesel ve ulusal ortakları ile geniş bir network sahibidir.  Müzeler yılda 70 000 eğitim ziyaretçisi de dâhil olmak üzere dünya genelinde yarım milyondan fazla ziyaretçi ağırlamaktadır.

SIBIU LUCİAN BLAGA ÜNİVERSİTESİ

Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi (LBUS), Alman topraklarının tarihi başkenti, Habsburg döneminde Transylvania valilerinin yerleşim yeri olan Sibiu kentinde yer almaktadır.  Kentte yükseköğrenim eski bir geçmişe sahip olmakla birlikte, üniversite bugünkü haliyle  “yeni” bir üniversite olarak 1990 yılında kurulmuştur.

LBUS, bir öğretim ve araştırma kurumu olarak halen dokuz fakülte, 17 000 öğrenci ve 1000 akademik ve akademik olmayan personeli ile faaliyet göstermektedir.  LBUS bilgisayar bilimlerinden sosyal bilimlere yayılan geniş bir yelpazede kapsamlı bir eğitim imkânı sunması yanı sıra yoğun araştırma faaliyetleri de gerçekleştirir. LBUS, ileri düzeyde uluslararası bir profiline sahip olması yanı sıra devam eden Erasmus Mundus programına sahip tek Romen üniversitedir.

LBUS temel hedefleri, bilimsel araştırmanın gelişimine katkıda bulunmak; eğitim sürecinin kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası düzlemde özel ve kamu kuruluşları ile stratejik ortaklıklar geliştirmek; sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. LBUS,  yüklendiği özel misyonu ile temel hedeflerini elde etmeye yönelik olarak öğretim, araştırma, öğrencilere kariyer rehberliği, öğretmenler için kariyer gelişimi, eğitim, araştırma ve geliştirme konusunda ortaklıklar kurma ve geliştirme alanlarında düzenli faaliyetler yürütür. Finansman kaynakları, ulusal bütçe, kamu ve özel sektör araştırma ve geliştirme fonları ile öğrenim ücretlerinden oluşur. Tarih, Restorasyon ve Protestan İlahiyat Bölümü, müzecilik çalışmaları alanında araştırmalar ile ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilen projelerde kayda değer bir portföye sahiptir. LBUS, kendi iç kalite kontrol sistemi yanı sıra Üstün Eğitim Sistemi Romanya Ajansı’nın (Aracis)  da gözetimindedir.

TÜRKKAD

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD), 6 Mayıs 1966 “Türk Ev Kadınları Derneği” adıyla kurulmuş, 1971 yılında bu isim “Türk Kadınları Kültür Derneği” olarak değiştirilmiştir. 10 11,1970 tarih ve 7/1552 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “kamu yararına çalışan dernekler” arasına alınmıştır. Derneğin genel merkezi, Ankara’dadır. Adana, Gaziantep, İstanbul, Konya, Kütahya ve  Manisa şubeleri bulunmaktadır.

Derneğin amacı, kadınların aşırı ve yıkıcı ideolojilere karşı bilgilendirilmesi, millî varlığımızı oluşturan kültür, tarih, manevî değerler ve kıymet hükümlerinin yaşatılması ve gençlere aktarılmasıdır. Üyeleri aracılığıyla kültürel kurumlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yakın ilişkiler içindedir.